Garantie

 1. Platoflex garandeert dat het geleverde polyester Product vrij is van materiaalfouten en constructiefouten.
 2. Wij verlenen garantie op onze polyester Producten, volgens onderstaand schema, vanaf de aankoopdatum, zoals vermeld op de factuur, volgens onderstaande voorwaarden. Zie tevens het schema van de te verlenen garantie.
 3. De garantie is beperkt tot materiaal- en fabricagefouten en dekt geen enkele vorm van defecten of schade veroorzaakt door of verband houdend met slijtage of het gebruik, misbruik of verkeerd gebruik van het Product of een van zijn componenten door de Koper of een derde partij.
 4. In geval van schade aan het Product, die naar het oordeel van Platoflex zijn oorzaak vindt in materiaal- en/of constructiefouten, wordt deze schade verholpen. Indien een reparatie ter plaatse niet mogelijk blijkt te zijn, zulks ter beoordeling van Platoflex, wordt een vervangend Product geleverd.
 5. In beginsel zal Platoflex de schade die is geconstateerd, althans waarvan de Koper vermoedt dat deze aanwezig is, beoordelen. Mocht de ontstaande schade niet vallen onder de garantie dan komen de reis- en verblijfkosten voor rekening van Koper.
 6. Buiten de garantie vallen de invloeden van buitenaf, zoals klimatologische invloeden, chemische invloeden (o.a. industriële neerslag), inwerking van vuil etc.
 7. De garantie dekt geen stormschade die wordt veroorzaakt door windkracht 10 of hoger op de schaal van Beaufort (24,5 m/s of meer).
 8. De garantie vervalt indien de montage- en/of installatie-instructies, zoals weergegeven in de beschrijving die met elke offerte en muur wordt meegezonden, op onze website en in de demonstratievideo, niet volledig en/of correct worden opgevolgd.
 9. De garantie vervalt indien het Product op enigerlei wijze onjuist of ondeskundig is gebruikt door de Koper of een derde partij.
 10. De garantie vervalt indien de Koper of een derde partij die namens hen handelt wijzigingen aan het Product aanbrengt zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
 11. In het geval van onderdelen, accessoires en toevoegingen die afkomstig zijn van derden, is de garantieperiode beperkt tot die van de oorspronkelijke fabrikant of leverancier.
 12. Wij behouden ons het recht voor om de garantie op te schorten indien en zolang een partij bij de koopovereenkomst in gebreke is of anderszins haar verplichtingen niet nakomt.
 13. De omvang van de garantie is beperkt tot reparatie of vervanging van het gekochte Platoflex-Product of terugbetaling van de aankoopprijs.
 14. De geldelijke vergoeding zal bestaan uit vergoeding op basis van de verkoopprijs aan de Koper. De vergoeding zal uitdrukkelijk niet op basis van de consumentenprijs worden vastgesteld.
 15. In geval van het leveren van een vervangend Product valt vervolgschade, zoals de kosten van demontage van het Product, het plaatsen van het nieuwe Product met toebehoren en reis- en verblijfskosten, niet onder de garantie.
 16. Indien er in de periode waarvoor de garantie geldt in het kader van onderhavige garantie een nieuw Product wordt geleverd dan vangt daarmee geen nieuwe garantieperiode aan.
 17. Deze garantievoorwaarden worden behalve in het Nederlands ook in het Engels, het Duits en het Frans opgesteld. In geval van onduidelijkheid over de tekst zal de Nederlandse tekst doorslaggevend zijn.
Product jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5
Muur 100% 80% 60% 40% 20%
Plantenbak (bollen door grond of water uitgesloten) 100% 80% 60% 40% 20%
Ledverlichting 100% 0% 0% 0% 0%
Waterval (problemen door vervuiling zijn uitgesloten) 100% 100% 0% 0% 0%
Waterbak (bollen door grond en water uitgesloten) 100% 80% 60% 40% 20%
Losse platen 100% 80% 60% 40% 20%
Plantenbak enkelschalig 100% 50% 0% 0% 0%