Garantie

 1. Met inachtneming van de hierna gestelde bepalingen verlenen wij gedurende 5 jaar garantie op de door ons geleverde polyester muren. De ingangsdatum van de garantie is gelijk aan de factuurdatum.
 2. Deze garantie beperkt zich uitsluitend tot de zich voordoende fabrieksfouten en omvat dus geen fouten en/of storingen, in de ruimste zins des woord, die hun oorzaak hebben in of aan enige vorm van slijtage of verkleuringen en gebruik onderhevige (onder)delen van het geleverde of verkeerd gebruik van het product door derden.
 3. Op polyester waterbakken verlenen wij geen garantie
 4. Op polyester plantenbakken verlenen wij gedurende 5 jaar garantie, deze garantie beperkt zich tot voordoende fabrieksfouten. Bolling door te veel druk door grond valt hier niet onder.
 5. De garantie vervalt bij stormschade boven windkracht 10.
 6. De garantie vervalt indien bij de montage en/of installatie, de voorschriften zoals op deze website c.q onze instructiefilm, niet, dan wel niet correct, worden nagekomen.
 7. Op van derden betrokken onderdelen of bij- of toevoegingen wordt door ons niet langer garantie verleend dan de door deze derden gegarandeerde periode.
 8. De garantie vervalt indien, door koper en/of door koper ingeschakelde derden, op onjuiste en/of ondeskundige wijze, in de ruimste zin des woord, gebruik wordt gemaakt van het geleverde.
 9. De garantie vervalt eveneens indien, door koper en/of door haar ingeschakelde derden, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, wijzigingen aan het geleverde worden aangebracht en/of uitgevoerd.
 10. Voldoet koper niet, gedeeltelijk niet, dan wel niet tijdig aan enig uit de partijen gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichting(en), dan zijn wij niet gehouden tot garantie, zolang die situatie voortduurt.
 11. De garantie beperkt zich uitsluitend tot het vergoeden dan wel het opnieuw leveren van het bij Platoflex gekochte product.