Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden van Platoflex

 

1 ALGEMEEN

1a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, en op alle overeenkomsten tot uitvoering van werk of van koop gedaan en aangegaan. Indien de bepalingen van een overeenkomst afwijken van onderhavige voorwaarden dan zijn deze uitsluitend geldend indien deze schriftelijk zijn vastgelegd.

1b. Standaard voorwaarden van opdrachtgever gelden niet tenzij deze schriftelijk door Platoflex zijn aanvaard.

1c. Door Platoflex verstrekte informatie en adviezen zijn slechts van algemene aard en vrijblijvend.

2 OFFERTES

2a. Alle offertes zijn vrijblijvend en van gelimiteerde duur, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Offertes zijn gebaseerd op de door opdrachtgever bij de eventuele aanvraag verstrekte gegevens, tekeningen enz., van de juistheid waarvan Platoflex mag uitgaan.

2b. De opgegeven prijzen gelden voor levering vanaf de fabriek exclusief omzetbelasting en verzend- c.q. transportkosten. De inhoud van folders, drukwerken enz. binden Platoflex niet tenzij in de overeenkomst daarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen.

3 OVEREENKOMSTEN

3a. Overeenkomsten, mondeling dan wel schriftelijk, hoe dan ook genaamd, komen pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door Platoflex. Deze uitdrukkelijke aanvaarding blijkt uit de schriftelijke bevestiging van Platoflex aan opdrachtgever dan wel uit het feit dat Platoflex uitvoering geeft aan de overeenkomst.

4 RECHTEN VAN INDUSTRIËLE EN INTELLECTUELE EIGENDOM

4a. Tenzij anders overeengekomen is, behoudt Platoflex de auteursrechten, alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op de door hem verstrekte ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur en offertes.

5 EMBALLAGE

5a. Noodzakelijke emballage wordt tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage staat ter beoordeling van Platoflex.

6 MATERIALEN EN ONTWERP OPDRACHTGEVER

6a. Platoflex bepaalt geheel zelfstandig de materialen die gebruikt worden voor de vervaardiging van zijn producten.

6b. Platoflex aanvaardt bij de offertes, geen aansprakelijkheid van een door of namens opdrachtgever uitgewerkt ontwerp, noch voor eventuele adviezen naar aanleiding van dat ontwerp, en of uitvoering van het ontwerp door derden al dan niet in opdracht van opdrachtgever. Voor de functionele geschiktheid van de door opdrachtgever voorgeschreven materialen en ontwerpen is uitsluitend opdrachtgever zelf verantwoordelijk. Onder functionele geschiktheid wordt verstaan de geschiktheid van het materiaal of het onderdeel voor het doel waarvoor het volgens ontwerp van opdrachtgever is bestemd.

6c. Voor de door Platoflex zelf gemaakte ontwerpen neemt deze de aansprakelijkheid op zich. Ten aanzien hiervan wordt verwezen naar de garantiebepalingen.

6d. Platoflex aanvaardt nimmer enige aansprakelijkheid voor materialen, onderdelen en/of zaken die door de opdrachtgever worden aangeleverd dan wel ter beschikking worden gesteld.

7 LEVERING

7a. Levering geschiedt vanaf werkplaats, fabriek, werf of magazijn ter keuze van Platoflex. Levertijden worden bij benadering vastgesteld. Die levertijd wordt vastgesteld wanneer over alle technische details overeenstemming is verkregen en nadat alle voor de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens, tekeningen, materialen enz. in het bezit zijn van Platoflex en deze de eventuele overeengekomen (deel)betaling(en) heeft ontvangen.

7b. De levertijd is vastgesteld in de verwachting dat Platoflex kan blijven werken als ten tijde van de offerte en het overeengekomen was voorzien en de nodige materialen hem tijdig zullen worden aangeleverd. Overschrijding van levertijd kan in principe slechts aanleiding geven tot schadevergoeding indien dit schriftelijk overeengekomen is. (Platoflex is in alle overige gevallen slechts aansprakelijk tot voldoening van schade wegens niet-tijdige levering indien opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld waarbij opdrachtgever Platoflex een termijn moet gunnen van ten minste de helft van de oorspronkelijke overeengekomen levertijd om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.)

7c. Wanneer de bestelde producten na het verstrijken van de leveringstermijn door opdrachtgever niet zijn afgenomen staan de producten ter beschikking van opdrachtgever en zullen deze voor zijn rekening en risico worden opgeslagen. De kosten hiervan zullen in een e-mail kenbaar gemaakt worden.

8 ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN

8a. Indien na de totstandkoming van een overeenkomst deze door Platoflex niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die Platoflex bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft Platoflex het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft.

8b. Daarnaast heeft Platoflex het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten en is hij niet in verzuim, indien hij ten gevolge van verandering in omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten zijn invloedssfeer liggen, (tijdelijk) verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.

8c. Onder omstandigheden die redelijkerwijze niet te verwachten zijn en buiten de invloedssfeer van Platoflex liggen wordt mede verstaan het niet voldoen van leveranciers van Platoflex aan hun verplichtingen, brand, stakingen of werkonderbrekingen of het verloren gaan van de te verwerken materialen, import- of handelsverboden en overmacht.

8d. Geen bevoegdheid tot opschorting bestaat als de nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid meer dan 6 maanden voortduurt, in welk geval de overeenkomst tussen partijen wordt ontbonden zonder dat één der partijen recht heeft op vergoeding van de door de ontbinding geleden of te lijden schade.

8e. Als Platoflex zijn verplichting gedeeltelijk is nagekomen, is hij gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.

9 VERGUNNINGEN

9a. Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle vergunningen, ontheffingen en soortgelijke beschikkingen die noodzakelijk zijn voor uitvoering van de opdracht, tijdig zijn verkregen.

9b. Het ontbreken van deze noodzakelijke vereisten schorst de afname van de bestelde producten door de opdrachtgever niet, noch kan opdrachtgever de betalingsverplichting opschorten.

10 INSTALLATIE

10a. Eventuele installatie wordt uitgevoerd tegen de normaal geldende tarieven. Het met de installatie belaste personeel beperkt zich uitsluitend tot het installeren van het door Platoflex geleverde materiaal en/of het materiaal dat in de opdracht was begrepen.

10b. Voor buiten de opdracht vallend installatiewerk is Platoflex niet aansprakelijk.

10c. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat Platoflex zijn werkzaamheden ongestoord kan verrichten. Daartoe dient de opdrachtgever onder meer ervoor te zorgen dat er in de ruimte waarin de werkzaamheden moeten worden verricht gas, water en elektriciteit aanwezig is en de ruimte verwarmd is of kan worden, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit. Opdrachtgever zorgt voor eigen rekening en risico dat geschikte behuizing, deugdelijke sanitaire voorzieningen en door de Arbowet geëiste voorzieningen voor het personeel van Platoflex aanwezig zijn en dat op de bouwplaats de nodige afsluitbare droge opslagplaatsen voor materiaal, gereedschappen en andere goederen aanwezig zijn.

10d. Wanneer de installatie door oorzaken buiten de schuld van Platoflex niet geregeld en zonder onderbreking kan geschieden of op andere wijze wordt vertraagd, is Platoflex (i) niet schadeplichtig voor eventuele vertraging, en (ii) gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan opdrachtgever in rekening te brengen tegen het op dat moment geldende tarief.

10e. Opdrachtgever dient bij het gereedkomen van de werkzaamheden aanwezig te zijn en te controleren of de werkzaamheden naar behoren zijn uitgevoerd.

10f. Reclames na vertrek van het installatiepersoneel betreffende uitvoering van het werk of de duur daarvan worden niet in behandeling genomen tenzij opdrachtgever aantoont dat hij een gebrek redelijkerwijs niet heeft kunnen ontdekken op het moment dat de werkzaamheden waren voltooid. In dat geval dient opdrachtgever binnen 5 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk bij Platoflex te reclameren en deze de gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te herstellen mits de melding valt binnen de garantietermijn. Opdrachtgever zal onderbouwd met stukken dienen aan te geven wat het gebrek is en hoe hij het gebrek heeft geconstateerd.

11 AANSPRAKELIJKHEID

11a. Platoflex is uitsluitend aansprakelijk voor de schade die de opdrachtgever lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van hem of zijn medewerkers.

11b. De totale aansprakelijkheid van Platoflex zal in alle gevallen zijn beperkt tot vergoeding van directe schade waarbij het totale door Platoflex aan de opdrachtgever te betalen bedrag uit hoofde van eventuele ongedaanmakingsverplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).

11c. Platoflex is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover de opdrachtgever zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.

11d. Opdrachtgever zal Platoflex vrijwaren van elke aanspraak van derden tot schadevergoeding jegens Platoflex ter zake van het gebruik van door opdrachtgever toegezonden ontwerpen, tekeningen, monsters, modellen of modelplaten of andere zaken respectievelijk gegevens en is aansprakelijk voor alle kosten daaruit voortvloeiende.

12 TRANSPORT

12a. Alle bestelde producten reizen vanaf het ogenblik van verzenden voor risico van opdrachtgever. Opdrachtgever dient zich tegen dit risico te verzekeren.

12b. Mocht een beroep op het gestelde in artikel 12a niet opgaan dan is Platoflex nooit tot verdere schadeloosstelling gehouden dan tot het bedrag dat hij in verband met het verloren gaan of de beschadiging tijdens het transport van de vervoerder en/of verzekeraar kan verkrijgen en zal op verzoek van opdrachtgever zijn vordering op vervoerder dan wel verzekeringsmaatschappij aan opdrachtgever cederen.

13 GARANTIE

13a. Platoflex staat in voor de goede uitvoering van een aangenomen werk ten opzichte van constructie en materiaal voor zover Platoflex vrij was in de keuze daarvan, met dien verstande dat door hem voor alle delen welke gedurende een termijn van één jaar na levering door onvoldoende constructie en/of een ondeugdelijk materiaal defect raken, gratis nieuwe delen zullen worden geleverd. Platoflex wordt in dat geval eigenaar van de te vervangen onderdelen. Demontage of montage van deze delen komt voor rekening van de opdrachtgever.

13b. Bij ondeugdelijke levering of bewerking heeft Platoflex het recht om tegen teruggave van het ondeugdelijke product opdrachtgever volledig te crediteren of het ondeugdelijke product te repareren, dan wel tot herlevering of herbewerking van een product over te gaan. Nieuw te bewerken materiaal wordt door de opdrachtgever voor zijn rekening ter beschikking gesteld.

13c. Indien de door Platoflex geleverde producten door derden niet volgens de voorschriften, zoals deze door Platoflex zijn opgesteld en overhandigd aan de opdrachtgever, zijn gemonteerd, in de ruimste zin des woords, dan vervalt het recht op garantie en eventuele schadevergoeding voor de opdrachtgever.

13d. Opdrachtgever dient te allen tijde Platoflex binnen een redelijke termijn de gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te herstellen.

13e. Gebreken ontstaan door normale slijtage, invloeden van buitenaf, onoordeelkundige behandeling of onoordeelkundige of onjuist, c.q. onvoldoende onderhoud of die welke zich voordoen na wijziging of reparatie door of namens opdrachtgever zelf of door derden aangebracht of uitgevoerd, blijven buiten de garantie.

13f. De garantie geldt slechts indien opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens Platoflex (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan.

13g. De specifieke garantievoorwaarden en de garantieperiode voor een specifiek product kunt u vinden op de website van Platoflex onder de noemer garantie.

14 BETALINGSVOORWAARDEN

14a. Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door Platoflex aangewezen bank- of girorekening. Platoflex heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door Platoflex, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door Platoflex is ontvangen. Indien vooruitbetaling zou worden geweigerd, is Platoflex bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor Platoflex voortvloeide schade.

14b. Platoflex heeft steeds het recht om af te leveren of geleverde zaken per deellevering te factureren.

14c. Betalingen dienen te geschieden binnen vijftien dagen na factuurdatum.

14d. Platoflex is gerechtigd de afgifte van producten die hij voor de opdrachtgever in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden onder zich heeft, op te schorten totdat alle door de opdrachtgever aan Platoflex verschuldigde betalingen volledig zijn voldaan.

14e. Tevens is Platoflex gerechtigd om, indien opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, de werkzaamheden op te schorten, ook indien een vaste levertijd is overeengekomen.

14f. Wanneer door Platoflex ten aanzien van bepaalde geleverde zaken of verrichte werkzaamheden betaling van de hoofdsom of een gedeelte daarvan in een aantal termijnen aansluitend op de datum van levering of facturering wordt toegestaan, zal de omzetbelasting over het totale bedrag der vergoeding tegelijk met de eerste termijn opeisbaar zijn.

14g. Het recht van opdrachtgever om zijn eventuele vorderingen op Platoflex te verrekenen wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

14h. De gehele koopprijs of aanneemsom is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte betaling van de overeengekomen termijn op de vervaldag, en/of wanneer de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt of zijn ondercuratelestelling is aangevraagd, en/of wanneer enig beslag op de zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd, en/of wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

14i. Wanneer de betaling van een toegezonden rekening niet heeft plaatsgevonden binnen vijftien dagen na factuurdatum is Platoflex gerechtigd na het verstrijken van bedoelde termijn aan opdrachtgever een vergoeding wegens renteverlies in rekening te brengen gelijk aan de wettelijke rente evenwel met een minimum van 10% per jaar indien de wettelijke rente lager is dan 10%, waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt berekend als een volle maand.

14j. Platoflex is voorts gerechtigd naast de hoofdvordering en de rente van opdrachtgever te vorderen alle buitengerechtelijke alsmede de gerechtelijke kosten die door de niet (tijdige) betaling zijn veroorzaakt. Buitengerechtelijke kosten zijn door opdrachtgever verschuldigd, in ieder geval wanneer Platoflex zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd. Deze zullen worden berekend overeenkomstig het incassotarief dat door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd. Uit het enkele feit dat Platoflex zich verzekerd heeft van de hulp van een derde blijkt de grootte van en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten. Indien Platoflex het faillissement van opdrachtgever aanvraagt is deze naast hoofdsom, rente en buitengerechtelijke kosten tevens de kosten van de faillissementsaanvraag verschuldigd.

15 RECLAMES

15a. De opdrachtgever dient bij levering van het product of de producten het alsdan geleverde direct en aanstonds te controleren op (zichtbare) gebreken, en/of het geleverde met de overeenkomst overeenstemt (juiste product, juiste kwaliteit, juiste kwantiteit, afwezigheid van beschadigingen, etc.).

15b. Indien het product of de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, kan de opdrachtgever daarop geen beroep meer doen indien hij Platoflex daarvan bij zichtbare gebreken niet binnen 2 werkdagen na levering, en bij onzichtbare gebreken binnen 2 dagen na ontdekking althans uiterlijk binnen 7 dagen na levering, schriftelijk en gemotiveerd kennis heeft gegeven. Voorts vervalt het recht van reclame van de opdrachtgever, indien hij onvoldoende medewerking verleent aan Platoflex’ onderzoek naar de gegrondheid van de ingediende klacht. De opdrachtgever zal Platoflex te allen tijden in de gelegenheid stellen om de producten te bezichtigen en te onderzoeken.

15c. In geval van (tijdige) reclamatie heeft de opdrachtgever niet het recht zijn betalingsverplichtingen jegens Platoflex op te schorten.

15d. Klachten over facturen dien binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te zijn ingediend.

15e. Opdrachtgever verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid indien hij niet binnen de hierboven vermelde termijnen heeft gereclameerd/schriftelijk geklaagd en/of hij Platoflex niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.

16 PRIJSWIJZIGINGEN

16a. De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de kosten van materialen en lonen geldend op de dag van de offerte.

16b. Indien en voor zover de termijn tussen de datum van offerte en de aflevering of oplevering een tijdvak van 3 maanden overschrijdt en de lonen, de prijzen van de materialen en dergelijke in die periode wijzigingen hebben ondergaan, wordt de overeengekomen prijs of de overeengekomen aanneemsom evenredig gewijzigd. De betaling van een eventuele meerprijs op grond van dit artikel zal geschieden gelijk die der hoofdsom respectievelijk de laatste termijn daarvan.

17 EIGENDOMSVOORBEHOUD

17a. Opdrachtgever wordt slechts onder opschortende voorwaarden eigenaar van de door Platoflex geleverde of nog te leveren zaken. Platoflex blijft eigenaar van de geleverde of de nog te leveren zaken zolang opdrachtgever de vorderingen van Platoflex ter zake van de tegenprestatie van de overeenkomst of een gelijksoortige overeenkomst niet betaald heeft. Platoflex blijft tevens eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zolang opdrachtgever de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit dergelijke overeenkomsten niet betaald heeft en zolang opdrachtgever vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boete, rente en kosten.

17b. Opdrachtgever is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd om de door Platoflex geleverde zaken te vervreemden, te verhuren, in bruikleen geven aan derden, anderszins te bezwaren, beslag te leggen onder zichzelf, of een pandrecht of bezitloos pandrecht te vestigen en verbindt zich tegenover derden die daarop een dergelijk recht willen vestigen op eerste verlangen van Platoflex te zullen verklaren dat hij niet tot het vestigen van een pandrecht bevoegd is. Voorts verbindt opdrachtgever zich geen akte te zullen ondertekenen waarbij pandrecht op de zaken wordt gevestigd in welk geval opdrachtgever zich aan verduistering zou schuldig maken.

17c. In geval opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot verkochte zaken of uit te voeren werk jegens Platoflex niet nakomt, is deze zonder ingebrekestelling gerechtigd de zaken, zowel de oorspronkelijk geleverde als de nieuwe gevormde zaken terug te nemen. Opdrachtgever machtigt Platoflex de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.

18 ONTBINDING

18a. Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens opdrachtgever een schriftelijke ontbindingsverklaring tot Platoflex richt, zal hij te allen tijde eerst Platoflex schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog zijn verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen opdrachtgever nauwkeurig schriftelijk dient te melden.

18b. Opdrachtgever heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.

18c. Indien Platoflex instemt met ontbinding, zonder dat er sprake is van verzuim van zijn zijde, heeft hij steeds het recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan opdrachtgever geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door Platoflex verrichte prestaties en heeft Platoflex onverkort recht op betaling voor de reeds door hem verrichte prestaties.

19 TOEPASSELIJK RECHT

19a. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Alle uit offerte(s) of de daaruit voortvloeiende overeenkomst(en) of daarmee verband houdende geschillen zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de rechtbank te Midden-Nederland (Utrecht).

Platoflex kiest uitdrukkelijk domicilie op het vestigingsadres en opdrachtgever voor het bij Platoflex bekende afleveringsadres of het factuuradres.

Alle mededelingen die door één van de partijen aan de andere partij moeten worden gedaan, incl. stukken voor eventuele gerechtelijk procedures, zullen moeten worden gedaan aan die adressen.