Algemene Leveringsvoorwaarden Platoflex®

  • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Platoflex®, gevestigd te Amersfoort.
  • Onder overeenkomsten wordt o.a. verstaan de “losse” koop en verkoop van de polyesterstucwerkplaten en ook eventuele opdrachten tot plaatsing van deze polyesterstucwerkplaten in een nader door de opdrachtgever aan te geven plaats.
  • Andere van de voorwaarden van Platoflex® afwijkende bepalingen zijn slechts bindend, indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
  • De eventuele andere plaatsingswerkzaamheden worden in aangenomen werk uitgevoerd tegen een van te voren vastgestelde prijs.

 

2.1 Aangenomen werk: Alle offertes ten aanzien van aangenomen werk geschieden volgens een gelijktijdige ingediende volledige omschrijving, eventueel met tekening(en). Kleine maatafwijkingen mogen geen belemmering zijn voor betaling.

2.1 Alle werkzaamheden worden uitgevoerd naar de opgegeven maten, tekening(en) en bepalingen van de overeenkomst, met eventueel het onder lid 1 van dit artikel vermelde in acht genomen.

2.3 Tenzij anders is overeengekomen, is Platoflex® gehouden zijn aanbiedingen gedurende 14 dagen gestand te doen.

 

3.1 Alle overige aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3.2 Mondelinge aanbiedingen door Platoflex® of zijn ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door Platoflex® schriftelijk zijn bevestigd.

 

4.1 Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Platoflex® binden Platoflex® niet, voor zover ze door directie niet zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die daarvoor geen volmacht hebben.

 

5.1 De overeenkomst van koop en verkoop van (natuurlijke) goederen en uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor opdrachtgever door zijn bevestiging.

5.2 Elke met Platoflex® aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat Platoflex® van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Platoflex® zonodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie Platoflex® zich zal wenden tot daartoe erkende en bevoegde instanties, welke kosten voor rekening komen van Platoflex®.

5.3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewichten e.d. alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Platoflex® bij de aanbieding verstrekt, zijn voor Platoflex® niet bindend en worden te goeder trouw gegeven. Op de opdrachtgever rust de plicht, ervoor zorg te dragen, dat drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. niet worden gekopieerd, noch aan derden ter beschikkingen worden gesteld of ter hand gesteld, of dat van de inhoud daarvan aan derden mededeling wordt gedaan.

5.4 Bij zelfwerkzaamheid zijn de door ons gemaakte kosten altijd op nacalculatie.

 

6.1 Platoflex® aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.

6.2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Platoflex® onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden.

6.3 Algemene voorwaarden worden slechts door Platoflex® aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die voorwaarden.

 

7.1 Op alle door Platoflex® verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen behoudt hij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Platoflex®.

7.2 De in het eerst lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen blijven onvervreemdbaar eigendom van Platoflex® en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.

7.3 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 10.000,- onverminderd het recht van Platoflex® om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

 

8.1 Platoflex® is verplicht zich het opgedragen werk naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren.

8.2 Platoflex® aanvaardt de opdracht onder het voorbehoud, dat de voor het werk eventueel vereiste vergunningen, ontheffingen en toewijzingen, tijdig worden verleend.

 

9.1 De opdrachtgever zorgt ervoor dat Platoflex® tijdig kan beschikken over:

  • A de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.), zo nodig in overleg met Platoflex®.
  • B het terrein c.q. de ruimte waar het werk moet worden uitgevoerd.
  • C voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van (natuurlijke) goederen, bouwstoffen, materialen en werktuigen.
  • D aansluitmogelijkheden voor (elektrische) machines, verlichting, water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie.
  • E tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen enz.
  • F veiligheidsmensen bij werkzaamheden langs (openbare) wegen.

9.2 De opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding, water, elektriciteit, opslagruimte voor materialen e.d. ter beschikking te stellen, indien deze op of bij het werk aanwezig zijn.

9.3 Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan.

9.4 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor Platoflex®  voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

10.1 In alle gevallen wordt door Platoflex® onder “grond” verstaan: niet verontreinigde grond. Alle kosten van verlet, onderzoek, verwerking etc. zullen worden doorberekend aan de opdrachtgever, tenzij deze van tevoren schriftelijk bij de opdracht heeft vermeld dat er sprake is van een chemische of andersoortige verontreiniging. Deze vermelding dient dan vergezeld te gaan van een of meer gewaarmerkte analyses.

10.2 Indien bij opruim- of andere werkzaamheden asbest of andere gezondheidsbedreigende stoffen aanwezig zijn of vrij kunnen komen, valt het verwijderen daarvan niet binnen de prijsopgaven van Platoflex®, tenzij de opdrachtgever van tevoren schriftelijk bij de opdracht heeft vermeld dat deze stoffen aanwezig zijn, waarbij dan tevens vermeld moet zijn de hoeveelheden en de locaties van de betreffende stoffen.

 

11.1 Opdrachtgever machtigt Platoflex® om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door hem gewenst tijdstip te laten uitvoeren. Daarbij moet wel sprake zijn van voor opdrachtgever redelijke termijn, indien er werkzaamheden aan derden worden uit besteed.

 

12.1 Indien na het tijdstip van de opdracht door de overheid of vakorganisaties wijzigingen worden aangebracht in de lonen, arbeidsvoor- waarden, of sociale bepalingen, heeft elke van de partijen het recht algehele verrekening te verlangen.

12.2 Onvoorziene tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen kunnen worden doorberekend.

12.3 Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht algehele verrekening te verlangen.

 

13.1 Tenzij anders is overeengekomen wordt van de materialen de normale handelskwaliteit geleverd en verwerkt.

13.2 (Natuurlijke) goederen die Platoflex® tijdens de werkzaamheden dient te verwijderen, kunnen desgewenst aan hem toevallen, eventueel onder gehoudenheid tot billijke verrekening.

13.3 Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, dikte enz. geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen. Ondergeschikte veranderingen (b.v. kleine modelveranderingen) van of aan de door Platoflex® doorgeleverde artikelen of (natuurlijke) goederen, geven geen reden tot afkeuring.

 

14.1 Het werk omvat in beginsel alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

14.2 Meer – en/of  minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking.

14.3 Door Platoflex® te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

15.1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de (natuurlijke) goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Platoflex® reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be – of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten, aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens Platoflex® gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan Platoflex® als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Platoflex® te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of de weigering van de (natuurlijke) goederen.

15.2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Platoflex® zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

15.3 Het al of niet verlenen van vergunning(en), subsidie(s), financiering en andere onvoorziene omstandigheden zijn nimmer redenen om gegeven opdrachten te annuleren, tenzij alsdan tussen opdrachtgever en Platoflex® schriftelijk anders is overeengekomen.

 

16.1 De overeengekomen opleveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige oplevering dient de opdrachtgever Platoflex® schriftelijk in gebreke te stellen.

16.2 De opleveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er voor Platoflex® geen beletselen zijn de uitvoering van het werk ter hand te nemen.

16.3 Wanneer bestelde (natuurlijke) goederen na het verstrijken van de opleveringstermijnen niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

 

17.1 Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop Platoflex® de opdrachtgever schriftelijk of mondeling heeft medegedeeld, dan wel de opdrachtgever het aangelegde en/of opgestelde bouwwerk in gebruik heeft genomen.

17.2 Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt, welke Platoflex® niet kan worden aangerekend, zoals onwerkbaar weer, staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden, zoals in het artikel “Overmacht” genoemd.

17.3 Op zelfwerkzaamheden door opdrachtgever wordt in het algemeen geen enkele garantie afgegeven. Dit geldt eveneens wanneer mocht blijken dat er verzuim is in het regulier onderhoud van de polyesterstucwerk(en) en/of in een tuin waar deze polyesterstucwerken zijn geplaatst, indien opdrachtgever dit niet door Platoflex®  laat uitvoeren, na aanleg c.q. plaatsing hiervan.

17.4 Voor garantie termijnen van Platoflex® producten verwijzen naar de garantiebepalingen op de website.

 

18.1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de (natuurlijke) goederen, deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan Platoflex® terstond, in ieder geval binnen 48 uren na oplevering, schriftelijk op de hoogte te brengen.

18.2 Indien de opdrachtgever niet binnen 48 uren na de dag van de levering c.q. de oplevering Platoflex® wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclameren.

18.3 Platoflex® dient in staat te worden gesteld tijdig ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld.

18.4 Indien de reclame naar het oordeel van Platoflex® juist is, zal Platoflex® hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde (natuurlijke) goederen, hetzij zorg dragen dat de opgetreden gebreken worden verholpen, dan wel opnieuw geleverd en geplaatst.

 

19.1 Platoflex® is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van: overmacht, zoals in artikel 20 van deze voorwaarden is omschreven. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld vallen eveneens niet onder de aansprakelijkheid van Platoflex®. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud en normale behandeling van de geleverde zaken worden niet vergoed omdat hierbij nimmer aansprakelijkheid aanvaard kan worden door Platoflex®. Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf, schimmels, ongedierte en dergelijke zijn nimmer voor rekening van Platoflex®. Platoflex® is evenmin gehouden tot vergoeding van enige andere van buiten afkomende schadeoorzaak.

19.2 Platoflex® zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf- en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden, zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

19.3 Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen, die voor uitvoering van de opdracht benodigd zijn, op het werk zijn aangevoerd, draagt de opdrachtgever de aansprakelijkheid voor alle risico’s en schaden, van welke aard ook, die kunnen ontstaan aan de materialen, installaties, onderdelen of gereedschappen, zoals ontvreemding, brand, waterschade, of beschadiging, zulks onverminderd de bevoegdheid van de opdrachtgever aan te tonen dat deze het gevolg is van nalatigheden aan de zijde van Platoflex®.

19.4 Werkzaamheden in de buurt van kabels en leidingen van opdrachtgever hebben automatisch tot gevolg dat schades als gevolg van werkzaamheden aan deze zaken nimmer tot aansprakelijkheid leiden. Dit geldt ook voor gevolgschades. Een en ander is ook uitgesloten, indien deze (graaf)werkzaamheden door derden, in opdracht van Platoflex®, worden uitgevoerd.

 

20.1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar, zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Platoflex® op de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Platoflex®, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Platoflex®, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die wijzigingen in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Platoflex® overmacht op, die Platoflex® ontheft van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

20.2 Platoflex® is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling, om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering en levering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen. Op reeds gedane aanbetalingen door opdrachtgever, waardoor zaken zijn aangekocht, kan opdrachtgever zich niet beroepen op een eventueel recht op terugbetaling van een reeds gedane aanbetaling.

 

21.1 Zolang Platoflex® geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de levering van zaken en/of uitvoering van werk of van de koop/verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Platoflex®.

21.2 Platoflex® heeft het recht deze goederen/zaken terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.

21.3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde zaken/goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

22.1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt/tekortschiet in de nakoming, zal hij daarvoor alleen al reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Platoflex® ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, die overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.

22.2 De in het vorige lid van dit artikel vermelde rechten heeft Platoflex® eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen/zaken in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die Platoflex® op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

 

23.1 Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen Platoflex® dagen na datum van de factuur, danwel binnen de afgesproken termijnen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

23.2 Platoflex® is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de op drachtgever een rente ad 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de factuur/facturen.

23.3 Platoflex® is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaak te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

23.4 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 50,-. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.

 

24.1 Op alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, is Nederlands Recht van toepassing.

Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter bij de rechtbank te Utrecht.